Retningslinjer

Nedenfor finner du retningslinjer for Lofotstipendet.

Formål

Å fremme Lofoten som arbeidsmarked, og å finansiere studentoppgaver med tema Lofoten.  Det er ønskelig at stipendet skal brukes til å realisere feltarbeid, intervjuer og kontakt i Lofoten som ellers ville vært vanskelig å gjennomføre.

MålgruppeLofotstipendet

Stipendet gis i utgangspunktet til bachelor- og masteroppgaver ved universiteter og høgskoler. Stipendet kan også gis til andre typer større selvstendige arbeid ved universiteter, høgskoler og fagskoler dersom det faller inn under de øvrige retningslinjene til stipendet.

Krav til arbeidet

Arbeidet skal rettes mot, eller inngå i et samarbeid med næringsliv, kommuner eller samfunnet i Lofoten, og det må beskrives i søknaden hvordan arbeidet kommer Lofoten eller enkeltvirksomheter i Lofoten til gode.

Det skal planlegges aktivitet i Lofoten. Dette kan være feltarbeid og intervjuer, eller forarbeid eller skriving.

Oppgaven skal presenteres for relevante aktører i Lofoten. Dette er vi som utdeler stipendet behjelpelig med å få til.

En søknad kan kun ha en søker. Dersom man er flere skribenter på en oppgave må en av skribentene stå som hovedsøker.

Formelle krav og saksgang

Søkere må levereskriftlig søknad, og legge ved en prosjektbeskrivelse Søknaden sendes til: orjan.arntzen@lofotradet.no eller leveres inn elektronisk via vår hjemmeside.

Styringsgruppen i Ungdomsprosjektet behandler søknader etter innstilling fra prosjektleder. Dersom man er uenig i vedtak gjort av styringsgruppen kan man påklage vedtaket til styringsgruppen, og søknaden vil bli tatt opp til ny vurdering.

Søknad må være ungdomsprosjektet i hende forut for ferdigstillelse av arbeid eller oppgave

Som rapport sendes den ferdige oppgaven i et elektronisk eksemplar til Lofotrådet. I tilfeller der arbeidet ikke er skriftlig sendes en kort sluttrapport etter avtale med prosjektleder for ungdomsprosjektet.

Det inngås en avtale mellom mottaker av stipendet og ungdomsprosjektet. Avtalen regulerer plikter og rettigheter man har som mottaker av stipendet.

Satser

Ungdomsprosjekter støtter skrivearbeid ut fra følgende satser:

Masteroppgave:
Kr. 8000.

Masteroppgave med to eller flere studenter:
Kr. 15.000

Bacheloroppgave:
Kr. 3500.

Bacheloroppgave med to eller flere skribenter:
Kr. 7000
Annet selvstendig arbeid:
Kr. 3500

Du kan sende inn elektronisk søknad her.